Նահատակութիւնէն 14 տարի անց Հրանդ Տինք կը յիշատակուի

2021-01-19

Այսօր պոլսահայ լրագրող,  «Ակօս»-ի  գլխաւոր խմբագիր Հրանդ Տինքի յիշատակի օրն է:

Իր անվախ ելոյթներով ու քաղաքական ընդգծուած դիրքորոշմամբ յայտնի մտաւորականը 14 տարի առաջ այս օրը սպանուեցաւ «Ակօս»ի խմբագրատան առջեւ՝ նոր էջ բանալով Թուրքիոյ մտաւորական, քաղաքական կեանքին մէջ:

Հակառակ ամէն օր ստացած բազմաթիւ սպառնալիքներուն, Հրանդ Տինք կը շարունակէր Թուրքիոյ փոփոխութեան դէմ իր պայքարը, ընդ որում, անոր պայքարը ոչ միայն թուրքերու դէմ էր, այլ ցեղասպանութեան բեռը շալկած, անոր բացասական ազդեցութենէն չազատագրուած եւ 21-րդ դար մտած հայերու:

Հրանդ Տինքի սպանութեան դէմ ոտքի ելաւ ոչ միայն հայութիւնը, այլեւ՝ Թուրքիոյ առաջադէմ մտաւորականութիւնը՝ սկիզբ դնելով «Մենք բոլորս Հրանդ ենք» կարգախօսին: 

Յիշեցնենք, որ Տինք սպաննուած էր 2007ի Յունուար 19-ին: 2012ին, դատարանի որոշումով՝ Տինքի սպանութեան կազմակերպիչ Եասին Հայալը ցմահ բանտարկութեան դատապարտուեցաւ, իսկ սպանութիւնը իրականացուցած Օկիւն Սամասթը դատապարտուեցաւ 22 տարուան բանտարկութեան: 2014ին, Պոլսոյ ծանր յանցանքներու դատարանը որոշեց Տինքի սպանութեան գործը վերաքննել:

---

Ամէն տա­րի Հրանդ Տին­քի սպա­նուած կէ­տին վրայ կա­յացող Հրանդ Տին­քի յի­շատակ­ման մի­ջոցա­ռու­մը այս տա­րի հա­մավա­րակի սահ­մա­նափա­կումնե­րու հե­տեւան­քով պի­տի կա­յանայ առ­ցանց դրու­թեամբ։

«Հրան­դի Ըն­կերնե­րը» հար­թա­կը այս մա­սին կը յայ­տա­րարէ թէ յի­շատակ­ման մի­ջոցա­ռու­մը պի­տի կա­յանայ 19 Յու­նուար երեք­շաբթի 14.45-ին, www.hranticinadaleticin.org հաս­ցէով։

Իսկ Հրան­դի սպա­նուած կէ­տի վրայ պի­տի գտնո­ւին միայն ըն­տա­նիքի ան­դամնե­րը, որոնց յար­գանքի տուրքը դար­ձեալ պի­տի սփռո­ւի հա­մացան­ցի մի­ջոցաւ։

Կազ­մա­կեր­պիչնե­րը կը նշեն թէ առ­ցանց ոգե­կոչու­մը միայն այս տա­րուայ հա­մավա­րակի պայ­մաննե­րու բեր­մամբ կը գոր­ծադրո­ւի եւ յա­ջորդ տա­րինե­րուն ոգե­կոչ­ման կար­գը պի­տի կա­յանայ ըստ աւան­դութեան զան­գո­ւածա­յին կեր­պով։

Այլ մի­ջոցա­ռումներ

Այս տա­րի հա­մավա­րակի սահ­մա­նափա­կումնե­րու պատ­ճա­ռաւ զա­նազան կազ­մա­կեր­պութիւննե­րու ծրագ­րած մի­ջոցա­ռումներն ալ պի­տի կա­յանան առ­ցանց դրու­թեամբ։

Նոր Զար­թօնք 17 Յու­նո­ւար կի­րակի ժա­մը 17.00-ին կը մէկ­տե­ղէ Մա­հիր Էօզ­քան, Ին­ճի Հե­քիմօղ­լու, Թուրկութ Էօքեր, Գա­յանէ Այ­վա­զեան, Ատ­րիան Լո­մլոմ­ճեան, Եէք­թան Թիւրքեըլ­մազ, Արիս Նալ­ճը եւ Ալին Օզի­նեանը, որոնք պի­տի զե­կու­ցեն։

«ՏուրՏէ» հար­թա­կը 16 Յու­նո­ւար շա­բաթ յետ­մի­ջօրէին կազ­մա­կեր­պած է հան­դի­պում մը, ուր ելոյթ կ՚ու­նե­նան Ֆեթ­հի­յէ Չե­թին, Պիւ­լենթ Այ­տըն, Ճա­նան Ճոշ­քուն, Ֆաթ­մա Այտո­քուր եւ Թի­պետ Շա­հին։

«Չաղ­րը» պար­բե­րակա­նի կազ­մա­կեր­պած առ­ցանց ծրա­գիրը կը կա­յանայ 23 Յու­նո­ւար 2021, Շա­բաթ օր ժա­մը 20.00-ին, որուն ատե­նախօսն է Բագ­րատ Էս­դուգեան։