ՌԱԿ-եան մամուլի պատուիրանները. Վաչէ Ղազարեան

2022-01-03

Հայ Մամուլի ընտանիքին եւ հայ ընկերային-քաղաքական մտածողութեան մէջ ռամկավար-ազատական մամուլն ունի իր ուրոյն տեղը:

ՌԱԿ-եան մամուլի պատուիրաններն են.-

-Սիրէ՛ հայրենիքդ անկախաբար իր վարչաձեւէն, վարչակարգերը գնայուն են, մինչ հայրենիքը՝ մնայո՛ւն:

-Վահանէ՛ դուն քեզ արկածախնդրութեան հրապոյրներուն եւ փորձութիւններուն դէմ՝ պապենական հողիդ վրայ գտնուիս թէ տարագիր երկինքներու տակ:

-Կառչա՛ծ մնա՛ ազգային նուիրականութիւններուդ եւ դատերուդ՝ եթէ խուժդուժ մարդիկ ու պայմաններ քեզ արմատախլած են հայրենիքէդ:

-Կազմակերպէ՛ հաւաքական կեանքդ ժողովրդավար սկզբունքներով ո՛ւր ալ գտնուիս:

-Գուրգուրա՛ ազատ եւ պատասխանատու մտածողութեան վրայ, որ աղբիւրն է մարդկութեան բարօրութեան եւ յառաջդիմութեան:

-Միջոց նկատէ կուսակցութիւնդ բոլորանուէր ծառայութեան եւ ո՛չ թէ՝ նպատակ:

 

ՎԱՉԷ ՂԱԶԱՐԵԱՆ